Privacy statement

Privacyverklaring Theo Pouw Container Terminal

Theo Pouw Container Terminal B.V. (“CTU”) verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u deze persoonsgegevens via onze website aan ons verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze worden verstrekt om te verwerken. In dat geval verwerkt CTU uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”).

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris Gegevensbescherming

CTU is gevestigd aan de Isotopenweg 29, 3542 AS te Utrecht en is de verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

U kunt CTU door middel van de volgende contactgegevens bereiken:

Theo Pouw Container Terminal bv
Postbus 43029
3504 AC Utrecht
Tel: 030-2409710
Email: info@theopouw.nl


Voor vragen of opmerkingen omtrent  de verwerking van persoonsgegevens door de Theo Pouw Groep kunt u contact met ons opnemen via privacy@theopouw.nl.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond voor verwerking
CTU en alle tot haar groep behorende ondernemingen zijn bedrijven die actief zijn in de grond-, weg-, water-, en betonbouw. In het kader van deze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Bijvoorbeeld indien u contact met ons opneemt via onze website voor het stellen van vragen over onze dienstverlening, het aanvragen van een offerte of contactverzoek of wanneer u een sollicitatie instuurt via onze website. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

 

Via onze website verwerken wij niet meer gegevens dan nodig. Dit betekent dat wij alleen de volgende persoonsgegevens mogelijk van u verwerken:

  • Uw voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
  • Uw adres;
  • Uw woonplaats
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

 

CTU verwerkt deze gegevens met als doel om contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast verwerkt CTU uw persoonsgegevens om de zakelijke relatie met u te verbeteren en/of te onderhouden, de door CTU aangeboden dienstverlening en producten te verbeteren en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CTU. Deze gerechtvaardigde belangen bestaan uit het onderhouden van onze website, het verbeteren van onze dienstverlening en producten en het opbouwen en onderhouden van een zakelijke relatie met onze klanten.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. Het is echter wel een noodzakelijke voorwaarde om een reactie te krijgen op uw verzoek dat u via onze website heeft ingediend.

Geautomatiseerde besluitvorming
CTU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, waaronder begrepen profilering,  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CTU) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
CTU deelt alleen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CTU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde landen en/of internationale organisaties.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om ons te verzoeken onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CTU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of naar een door u aangegeven organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theopouw.nl.

CTU wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CTU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@theopouw.nl

Bewaartermijn

CTU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna bewaren wij uw gegevens nog maximaal [één jaar]. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaart zolang het nodig is voor het gebruik van onze website, tenzij CTU een wettelijk recht of verplichting heeft de gegevens langer te bewaren, of de gegevens nodig zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

CTU behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van haar Privacyverklaring zal op haar website zijn te raadplegen door middel van de volgende hyperlink: https://www.ctu.nl/privacy-statement